BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542893

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: 309/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.
Uchwała nr 309/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 128 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) w związku z § 7 ust.2 uchwały nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§2


Zmiany w planach wydatków określonych w § 1 niniejszej uchwały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:
1) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 15.000,- zł poz. "Składki na ubezpieczenie społeczne" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług pozostałych".
Powyższe zabezpiecza środki na: naprawę sprzętu specjalistycznego, usługi telekomunikacyjne oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki,
2) Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku poprzez zmniejszenie o kwotę 4.717,- zł poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 1.681,- zł i "Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" o 3.036,- zł. Powyższe zmiany zabezpieczają aktualne potrzeby jednostki,
3) Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu poprzez zmniejszenie o kwotę 3.000,- zł poz. "Zakup środków żywności" a zwiększenie o ww. kwotę "Zakup usług pozostałych". Zmiany spowodowane zostały koniecznością dokonania zapłaty za okresowe badania lekarskie pracowników oraz za wywóz nieczystości,
4) Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 1.000,- zł poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Powyższe spowodowane zostało koniecznością zakupu środków czystości i materiałów biurowych,
5) Powiatowym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Placówek
Oświatowych w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 14.400,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Zakup usług pozostałych". Zmiany zabezpieczają środki na dokonanie opłat eksploatacyjnych za zajmowane pomieszczenia,
6) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 17.000,- zł i "Zakup usług pozostałych" o 3.000,- zł, a zwiększenie poz. "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 1.000,- zł i "Zakup energii" o 19.000,- zł. Powyższe zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki,
7) Zespole Szkół Samochodowych w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 700,- zł poz. "Zakup usług pozostałych", a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Podróże służbowe krajowe". Zmiana zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie jednostki,
8) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 1.500,- zł poz. "Podróże służbowe krajowe" a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Przeniesione środki przeznaczone zostaną na zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do funkcjonowania jednostki,
9) placówkach oświatowych ( rozdział 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży") poprzez zmniejszenie o kwotę 1.277,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Powyższe spowodowane zostało koniecznością uregulowania zobowiązań za zakup materiałów na obozach letnich ( II LO 650,- zł, III LO 227,- zł i LO w Kruszwicy 400,- zł).
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 128 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) zgodnie z którym Rada Powiatu upoważniła Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami (§ 7 ust.2 uchwały nr XX/127/2094 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r.). W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.309.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 130KB
  Data dodania: poniedziałek, 18 października 2004, godz. 08:37
  Typ MIME: application/pdf