BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542016

Data: 15 stycznia 2003 r
Nr uchwały: 31/2003
Dotyczy: w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Programowej mapy numerycznej miasta Inowrocławia oraz Przewodniczącego Komisji Odbioru
Uchwala nr 31/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 stycznia 2003 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Programowej mapy numerycznej miasta Inowrocławia oraz Przewodniczącego Komisji Odbioru.

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 9 ustawy z dnia. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1688 )

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W oparciu o podpisaną umowę intencyjną Nr GN-I 74310/1/2000 z dnia 21.02.2000 r., § 4 pkt 3, § 5 pkt 3 po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Inowrocławia powołuje Przewodniczącego Rady Programowej mapy numerycznej miasta Inowrocławia oraz Przewodniczącego Komisji Odbioru mapy numerycznej Pana mgr inż. Jana Madziarskiego - Geodetę Powiatowego.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Podpisana umowa intencyjna Nr GN-I 74310/1/2000 z dnia 21 lutego 2000 r. w § 4 pkt 3 obligowała Zarząd Powiatu po uzgodnieniu z Zarządem Miasta do wyznaczenia Przewodniczącego Rady Programowej, której zadaniem jest sprawowanie kordynacji i nadzoru nad realizacją mapy numerycznej. Natomiast w § 5 pkt 3 ta sama umowa obligowała również do powołania Przewodniczącego Komisji Odbioru robót wykonanych w danym roku kalendarzowym. Połączenie obu funkcji wynika z racjonalnego i merytorycznego podejścia do opracowywanej mapy numerycznej.
Z uwagi na zmianę jaka nastąpiła na stanowisku Geodety Powiatowego i jednocześnie Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wywołanie powyższej uchwały staje się zasadne.
W związku ze zmianami jakie wprowadziła ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta (Dz.U. Nr 113, poz. 984 ze zm. ) zaistniała konieczność uzgodnienia sprawy wyznaczenia Przewodniczącego Rady Programowej mapy numerycznej miasta Inowrocławia oraz Przewodniczącego Komisji Odbioru tejże mapy numerycznej właśnie z Prezydentem Miasta Inowrocławia.Starosta
Leonard Maciejewski