BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541809

Data: 6 października 2004 r.
Nr uchwały: 312/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu aparatury medycznej z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Neurologicznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Uchwała nr 312/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 6 października 2004 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu aparatury medycznej z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Neurologicznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu następującej aparatury medycznej: respiratora dla dzieci i dorosłych, oprogramowania do rejestracji EKG metodą Holtera wraz z rejestratorem cyfrowym, oprogramowania do systemu rejestracji ciśnienia tętniczego wraz z rejestratorem cyfrowym w ilości 4 sztuk, ultrasonografu cyfrowego z głowicą do badań transkranialnych, kardiomonitorów w ilości 2 sztuk i pompy infuzyjnej, o łącznej wartości około 285.200,00 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście 00/100 PLN), z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Neurologicznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), który mówi, że do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady.
Ponieważ łączna wartość środków trwałych będących przedmiotem zakupu nie przekracza jednorazowo 100.000 EURO, stąd też podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie należy do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu zgodnie z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na dokonanie zakupu aparatury medycznej, z przeznaczeniem dla realizacji zadania obejmującego tworzenie pododdziału udarowego w Oddziale Neurologicznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje program polityki zdrowotnej państwa pt.: "Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2003-2005" w zakresie zadania obejmującego tworzenie sieci oddziałów udarowych.
Obecnie w Oddziale Neurologicznym funkcjonuje 4-łóżkowa sala udarowa jednak jej wyposażenie w dużym stopniu nie spełnia wymagań określonych przez Ministerstwo Zdrowia dla pododdziału udarowego.
Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach realizacji programu zobowiązuje się w 2004 r. zakupić aparaturę medyczną, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań pododdziału udarowego w tym: respirator dla dzieci i dorosłych (koszt ok. 61.600,00 zł), oprogramowanie do rejestracji EKG metodą Holtera Wraz z rejestratorem cyfrowym (koszt ok. 38.000,00 zł), oprogramowanie do systemu rejestracji ciśnienia tętniczego wraz z rejestratorem cyfrowym w ilości 4 szt. (koszt ok. 36.000,00 zł), ultrasonograf cyfrowy z głowicą do badań transkranialnych (koszt ok. 114.000,00 zł), kardiomonitory w ilości 2 szt. (koszt ok. 15.800,00 za 1 szt.), pompę infuzyjną (koszt ok. 4.000,00 zł).
Zakup zostanie dokonany ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia na realizacje w/w programu.
W skazana powyżej aparatura będzie wykorzystywana do monitorowania i leczenia chorych w ostrej fazie udaru mózgu.
Ponadto Rada Społeczna Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uchwałą Nr XVII/III/2004 z dnia 20 września 2004 r. pozytywnie zaopiniowała dokonanie zakupu aparatury medycznej z przeznaczeniem do użytkowania w pododdziale udarowym w Oddziale Neurologicznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały .


Starosta
Leonard Maciejewski