BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541796

Data: 29 października 2004 r.
Nr uchwały: 311/2004
Dotyczy: wyznaczenia dwóch członków Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do podejmowania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych.
Uchwała nr 311/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 października 2004 r.


w sprawie wyznaczenia dwóch członków Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do podejmowania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych.

Na podstawie art. 133 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 , Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291 ), art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyznaczyć:
- Pana Leonarda Maciejewskiego - Starostę Inowrocławskiego,
- Pana Tadeusza Majewskiego - Wicestarostę Inowrocławskiego
do podejmowania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski
Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu

Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Zasadność podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 133 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.), zgodnie z którym czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych dokonują dwaj członkowie zarządu wskazani w uchwale przez zarząd. Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.


Starosta
Leonard Maciejewski