BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542867

Data: 6 października 2004 r.
Nr uchwały: 315/2004
Dotyczy: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.
Uchwała nr 315/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 6 października 2004 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 102, poz.1055) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Zaopiniować pozytywnie zaliczenie drogi w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych, przebiegającej po działce nr 1/81 znajdującej się na karcie mapy nr 25 oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta symbolem 07 KIc jako teren przeznaczony pod budowę drogi publicznej, którego wycinek stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Prezydent Miasta Inowrocławia zwrócił się do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o wyrażenie opinii w przedmiocie zaliczenia drogi w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych zgodnie z wycinkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała porządkuje przynależność administracyjną tej drogi. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) Zarząd Powiatu opiniuje zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.


Starosta
Leonard Maciejewski