BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566789

Data: 13 października 2004 r.
Nr uchwały: 316/2004
Dotyczy: zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Dąbrowa Biskupia.
Uchwała nr 316/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 października 2004 r.


w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Dąbrowa Biskupia.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, . poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 ust. 7 pkt 4 i ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1208) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zaopiniować pozytywnie projekt Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Dąbrowa Biskupia.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Pismem z dnia 2 września 2004 r., znak: Kom JR 7620-10/04 Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia wystąpił z wnioskiem o zaopiniowanie projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Dąbrowa Biskupia.
Zgodnie z art. 14 ust. 7 pkt 4 i ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 l r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), organy wykonawcze powiatu opiniują projekt gminnego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski