BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541715

Data: 13 października 2004 r.
Nr uchwały: 318/2004
Dotyczy: powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kruszwicy.
Uchwała nr 318/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 13 października 2004 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kruszwicy.

Na podstawie art. 36a ust. 1,2 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr19, poz.239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz.1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690, Nr 173, poz. 1808) oraz art.32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powierzyć Panu Romanowi Nadzieja stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kruszwicy na okres od 16 października 2004 r. do 31 sierpnia 2009 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Pan Roman Nadzieja został wyłoniony, jako kandydat na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kruszwicy w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosił zastrzeżeń w stosunku do wyłonionego kandydata.
Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329) stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący szkołę.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski