BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542940

Data: 22 stycznia 2003 r
Nr uchwały: 32/2003
Dotyczy: w sprawie przyznania Dyrektorowi Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu nagrody rocznej za 2001 r
Uchwała nr 32/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 stycznia 2003 r.


w sprawie przyznania Dyrektorowi Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu nagrody rocznej za 2001 r.

N a podstawie art. 2 pkt. 10 i art. 5 ust. 3 oraz art. 10 ust. 1, ust. 6, ust 7 oraz ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. i Nr 113, poz. 984)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyznać dla Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu - dr n. med. Eligiusza Patalasa nagrodę roczną za 2001 r. w wysokości 17.200,00 PLN brutto (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście 00/100 PLN).

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) nagrodę roczną dla dyrektora publicznego specjalistycznego zakładu opieki zdrowotnej przyznaje na wniosek rady społecznej, organ administracji rządowej właściwy do utworzenia tego zakładu lub organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, która ten zakład utworzyła. Rada Społeczna Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu podjęła Uchwałę Nr XXXI/III/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie przyznania nagrody Dyrektorowi PS ZOZ w Inowrocławiu. Natomiast szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dla Dyrektora PS ZOZ określa Uchwała Zarządu Powiatu w Inowrocławiu nr 25/2003 z dnia 8 stycznia 2003 r. W związku z powyższym do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w dniu 20 stycznia 2003 r. wpłynął wniosek Rady Społecznej PS ZOZ w Inowrocławiu o przyznanie nagrody dla Dyrektora zgodnie z załącznikiem do cyt. Uchwały określającym jego wzór. Stosownie do § 4 Uchwały Zarządu Powiatu nr 25/2003 nagrodę roczną przyznaje się za osiągnięte wyniki finansowe lub realizację innych zadań.
Poprawa wyniku finansowego i wysoki stopień realizacji programu restrukturyzacji oraz programu naprawczego PS ZOZ w Inowrocławiu obserwowany w okresie kierowania Zakładem przez dr n. med. Eligiusza Patalasa, potwierdza zasadność przyznania nagrody.
Potwierdzeniem pozytywnej oceny jakości świadczonych usług zdrowotnych i promocji zdrowia jest nominacja do tytułu promocyjnego "Placówka Medyczna Przyjazna Pacjentowi" - przyznana dla PS ZOZ w Inowrocławiu przez Światową Fundację Zdrowie - Rozum - Serce oraz uzyskanie dyplomu Złotej Setki Szpitali Publicznych. Ważnym argumentem uzasadniającym również wywołanie stosownej uchwały jest fakt; iż Zakład terminowo realizował zobowiązania o charakterze
publicznoprawnym i nie przekroczył maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia u przedsiębiorców. Ponadto Rada Powiatu uchwałą Nr XXXlX320/2002 z dnia 7 sierpnia 2002 r. zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 200 l r. Mając na uwadze powyższe zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski