BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542011

Data: 20 października 2004 r.
Nr uchwały: 321/2004
Dotyczy: zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 2 w Piotrkowicach 29.
Uchwała nr 321/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 20 października 2004 r.


w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 2 w Piotrkowicach 29.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. , Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na wyłączenie z zasobów mieszkaniowych lokal mieszkalny nr 2 w Piotrkowicach 29.

§2


Przeznaczyć wyłączony lokal mieszkalny na potrzeby funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku filia Piotrkowice.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 32 Ustawy o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. ( Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm. ) do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.
Lokal mieszkalny nr 2 w Piotrkowicach 29 w filii DPS Ludzisko od września 2002 r. jest niezasiedlony. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc o powierzchni 52,02 m2. Wyposażone jest w instalacje elektryczną, wodno - kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Brak jest osób chętnych na wynajem mieszkania mimo umieszczenia oferty w Urzędzie Miasta Janikowa.
Natomiast filia DPS Piotrkowice posiada bardzo ograniczoną bazę lokalową w zakresie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zajęć z podopiecznymi. Boryka się z trudnościami lokalowymi w czasie odwiedzin podopiecznych przez rodziny i znajomych. Zaadoptowane we własnym zakresie przez DPS pomieszczenia zostaną przeznaczone na potrzeby mieszkańców Domu takie jak:
- zajęcia kulturalno - oświatowe,
- działalność rehabilitacyjną, prowadzenie zajęć usprawniająco - ruchowych.
Wniosek Dyrekcji DPS w Ludzisku pozytywnie opiniuje Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia wykorzystania wolnego mieszkania zwiększy ilość pomieszczeń przeznaczonych na wykonywanie zadań i usług świadczonych przez DPS jak również dostosuje stan faktyczny do aktualnych potrzeb.
Po uzyskaniu zgody, Dyrektor DPS wystąpi z wnioskiem do Starosty Inowrocławskiego o zmianę sposobu użytkowania części obiektu budowlanego.


Starosta
Leonard Maciejewski