BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541804

Data: 22 stycznia 2003 r
Nr uchwały: 33/2003
Dotyczy: w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok
Uchwała nr 33/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 stycznia 2003 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok.

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 156, poz.1300, Nr 200, poz.l685, Nr 213, poz.l802 i Nr 214, poz.l806)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Przedstawić Radzie Powiatu w Inowrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2003 rok wraz z załącznikami, zawierającej następujące parametry :

1. Dochody w kwocie 76.421.147 zł
2. Wydatki w kwocie 76.421.147 zł

§3


Traci moc uchwała nr 402/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r.

§4


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wypełniając obowiązek zapisany w art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1O14 z późn..zm.) przedstawia projekt uchwały budżetowej na 2003 rok. Przy opracowywaniu projektu na 2003 rok wykorzystano informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa i informacje z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o dotacjach.
Opracowując projekt budżetu na rok 2003 rozpatrzono:
Wariant I na kwotę 102.827.604
- uwzględniający przewidywane dochody, pełną realizację potrzeb zgłoszonych przez poszczególne jednostki i określony deficyt,
Wariant II na kwotę 99.738.085
- charakteryzujący się zrównoważonym bilansem dochodów i wydatków.
Po otrzymaniu ostatecznych kwot subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( pismo Ministra Finansów z dnia 8.01.2003 r.
znak: ST4-4820/1/2003) oraz dotacji (decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14.01.2003 Nr WFB.I.-3011/1/2003)
Wariant zrównoważony ostateczny na kwotę 76.421.147
Po wnikliwej analizie zgłoszonych wielkości przyjęto zasadę zapewnienia funkcjonowania poszczególnych jednostek Powiatu Inowrocławskiego w obecnej strukturze, możliwość kontynuowania rozpoczętych inwestycji a w szczególności Hali Sportowej w Kruszwicy.
W przedłożonym projekcie budżetu na 2003 r. zapewniono jedynie minimum potrzeb finansowych do prawidłowego funkcjonowania wszystkich podległych jednostek budżetowych.

Starosta
Leonard Maciejewski