BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542853

Data: 6 marca 2003 r
Nr uchwały: 40/2003
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny łóżeczek noworodkowych typu LN - 03 z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym
Uchwała nr 40/2003 r.
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 6 marca 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny łóżeczek noworodkowych typu LN - 03 z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny 23 łóżeczek noworodkowych typu LN - 03, łącznej wartości 13.937,16 PLN (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 16/1 00 PLN), od Komitetu Oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy, z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka KowalczewskaUzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na przyjęcie darowizny łóżeczek noworodkowych typu LN - 03 z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym Szpitala Powiatowego.
Zastosowanie nowych rozwiązań technicznych w łóżeczkach umożliwia łączenie ich z łóżkami położnic i w związku z tym wpływa na zachowanie bliskiego kontaktu między matką, a noworodkiem. Przyjęcie darowizny wpłynie na podniesienie standardu wyposażenia sal położniczych. Rada Społeczna Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Inowrocławiu uchwałą Nr IV /III/2003 z dnia 17 lutego 2003 r. pozytywnie zaopiniowała przyjęcie darowizny 23 łóżeczek noworodkowych typu LN - 03.
W związku z powyższym uważam za zasadne wywołanie stosownej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski