BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541733

Data: 27 listopada 2002r
Nr uchwały: 4/2002
Dotyczy: w sprawie przekazania do Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu w nieodpłatne użytkowanie komputera wraz z oprzyrządowaniem
Uchwała Nr 4/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 listopada 2002r.


w sprawie przekazania do Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu w nieodpłatne użytkowanie komputera wraz z oprzyrządowaniem.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV /267 /2002r. Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 20 lutego 2002r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do przejmowania mienia ruchomego od innych jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego i przekazywania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ l


Przekazać komputer wraz z oprzyrządowaniem do Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Starosta
Leonard Maciejewski


Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


W związku z realizowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w oparciu o art. 35a ust.l pkt 9-13 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu zwrócił się do Starosty Inowrocławskiego z wnioskiem o zakup komputera z oprzyrządowaniem na wyposażenie stanowiska pracy realizującego w/w zadania. Środki na ten cel pochodzą z 2% odpisu przekazanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wydział Organizacyjny dokonał zakupu komputera, który zostanie przekazany po podjęciu uchwały protokołem zdawczo - odbiorczym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w tym względzie.

Starosta
Leonard Maciejewski