BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542912

Data: 6 marca 2003 r
Nr uchwały: 43/2003
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
Uchwała nr 43/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 6 marca 2003 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806) oraz art. 128 ust.! pkt.! i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. przyjętym Uchwałą Nr VI/38/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 19 lutego 2003 r. w ten sposób, iż:
1. w § 1 pkt.1 "Dochody" kwotę ,,76.421.147,- zł" zastąpić kwotą ,,76.436.147,- zł"
2.w § 2 pkt.1 "Wydatki" kwotę ,,76.421.147,- zł" zastąpić kwotą ,,76.436.147,- zł"

§2


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§3


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § 1 i 2 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet

Uzasadnienie


1. W wyniku podpisanego porozumienia z Miastem i Gminą Janikowo w sprawie przekazania za pośrednictwem budżetu Powiatu Inowrocławskiego środków:
a) na remont pracowni chemicznej dla III LO w Inowrocławiu 13.000,- zł,
b) na remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu 2.000,- zł
dokonano zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 13.000,- zł i w rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe" o kwotę 2.000,- zł.
2. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami (na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych) dokonano w:
a) Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu ( rozdział 75020 "Starostwa powiatowe) poprzez zmniejszenie o kwotę 5.400,- zł poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne". Powyższe spowodowane zostało koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
b) Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 1.500,- zł poz. "Różne opłaty i składki" a zwiększenie poz. "Podróże służbowe krajowe" o 1.000,- zł i "Zakup usług pozostałych" o 500,- zł . Dokonane zmiany zabezpieczają aktualne potrzeby jednostki.


Starosta
Leonard Maciejewski