BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541753

Data: 20 marca 2003 r
Nr uchwały: 48/2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia wysokości jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2003 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
Uchwała nr 48/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 20 marca 2003 roku

w sprawie ustalenia wysokości jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2003 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 72 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 22, poz.291, Nr 19, poz.239, Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz.1194, Nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 240, poz. 2052) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) i § 3 Regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 290/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 16 stycznia 2002 r. w porozumieniu z Komisją Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich NSZZ "Solidarność" w Inowrocławiu i Zarządem Oddziału ZNP w Inowrocławiu, Zarządem Oddziału ZNP w Gniewkowie i Zarządem Oddziału ZNP w Kruszwicy

Zarząd Powiatu. .
uchwala, co następuje:

§1


Ustalić wysokość jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2003 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski w przypadku:
- leczenia podstawowego w wysokości - 200 zł
-leczenia specjalistycznego w wysokości - 300 zł
- leczenia szpitalnego w wysokości - 400 zł
- w innych uzasadnionych przypadkach wymagających udzielenia zasiłku zdrowotnego w wysokości - 500 zł

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 72 ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę przeznacza corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Regulamin przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej zatwierdzony uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 16 stycznia 2002 r. w § 3 stanowi, że wysokość jednorazowego zasiłku na dany rok kalendarzowy jest ustalana przez Zarząd Powiatu.
Proponowana wysokość świadczeń zdrowotnych wynika z wniosków zgłoszonych przez Zarząd Oddziału ZNP w Inowrocławiu i Komisje Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Okręgu Kujaw Zachodnich w Inowrocławiu.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski