BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541778

Data: 20 marca 2003 r
Nr uchwały: 50/ 2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal i pracowni oraz innych pomieszczeń szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski
Uchwała nr 50/ 2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 20 marca 2003 r

w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal i pracowni oraz innych pomieszczeń szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806), art. 13, ust.1;
art. 43, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543; nr 6, poz. 70 z 2000 r., nr 129, poz. 1447, nr 154, poz. 1800 z 2001 r.; nr 25, poz. 253, nr 74, poz. 676, nr 126, poz. 1070, nr 113, poz. 984, nr 130,
poz. 1112, nr 200, poz. 1682, nr 240, poz. 2058 z 2002 r. oraz nr 1, poz. 15 z 2003 r.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustala się minimalne stawki za wynajem sal i pracowni oraz innych pomieszczeń szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski ,w sposób następujący .:
1) izby lekcyjne, świetlice - 15 zł za godzinę lekcyjną
2) pracownie informatyczne - 40 zł. za godzinę lekcyjną
3) inne pracownie i laboratoria - 30 zł. za godzinę lekcyjną
4) sale gimnastyczne - 40 zł. za godzinę lekcyjną
5) zastępcze sale gimnastyczne - 20 zł. za godzinę lekcyjną
6) siłownie - 40 zł- 20 zł za godzinę zegarową. za godzinę lekcyjną
7) sale widowiskowe, aule - 25 zł za godzinę zegarową
8) stołówki - 20 zł za godzinę zegarową
9) garaże - 6 zł za m2 za jeden miesiąc

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


W związku z tym, że pomieszczenia dydaktyczne szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski wynajmowane są różnym podmiotom prowadzącym działalność edukacyjną 1 a także organizatorom różnego rodzaju imprez i uroczystości konieczne jest ustalenie jednolitych minimalnych stawek pobieranych za wynajem tychże sal.
Proponowane stawki uwzględniają rzeczywiste koszty użytkowania oraz zapewniają środki na konserwację i bieżące utrzymanie sprzętu i urządzeń wykorzystywanych przez wynajmujących. Biorąc powyższe pod uwagę wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski