BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566349

Data: 26 marca 2003 r
Nr uchwały: 51/2003
Dotyczy: w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2002 rok
Uchwała Nr 51/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 marca 2003 r.


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2002 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806) oraz art.136 ust.1 ustawy z dnia 261istopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1


Przedstawić Radzie Powiatu w Inowrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2002 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie, o którym mowa w § 1, w celu zaopiniowania.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie

Sporządzając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 r, Zarząd Powiatu w Inowrocławiu spełnia wymogi art. 136 ust.1 ustawy z 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ). Sprawozdanie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały zostanie przedstawione Radzie
Powiatu i przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. .


Starosta
Leonard Maciejewski