BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541844

Data: 9 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 55/2003
Dotyczy: w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu zestawu komputerowego
Uchwała Nr 55/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 9 kwietnia 2003r.

w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu zestawu komputerowego.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 ) oraz Uchwały Nr XXXIV/267/2002r. Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 20 lutego 2002r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do przejmowania mienia ruchomego od jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego i przekazywania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1


Przekazać w nie odpłatne użytkowanie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie zestaw komputerowy zakupiony przez Starostwo Powiatowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


W związku z realizowaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w oparciu o art. 35a ust. 1 pkt 5-8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu zwróciła się do Starosty Inowrocławskiego z wnioskiem o zakup zestawu komputerowego na wyposażenie stanowiska pracy realizującego w/w zadania. Środki na ten cel pochodzą z 2% odpisu przekazanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi realizowanych zadań. Wydział Organizacyjny dokonał zakupu komputera, który zostanie przekazany po podjęciu uchwały protokołem zdawczo - odbiorczym na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w tym względzie.


Starosta
Leonard Maciejewski