BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566337

Data: 9 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 57/2003
Dotyczy: w sprawie likwidacji samochodu NYSA T 522 znajdującego się w ewidencji środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu
Uchwała Nr 57/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 9 kwietnia 2003 r.

w sprawie likwidacji samochodu NYSA T 522 znajdującego się w ewidencji środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na likwidację poprzez złomowanie samochodu NYSA T 522, rok produkcji 1990, nr inwentarzowy 742/1, znajdującego się w ewidencji środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu o wyrażenie zgody na likwidację poprzez złomowanie samochodu marki Nysa T 522, rok produkcji - 1990 o numerze rejestracyjnym BYC - 722X. Do wniosku załączono opinię techniczną sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę wraz z 6 szt. fotografii oraz protokół nr 1/2003 komisji likwidacyjnej z dnia 12 marca br. Samochód ten znajduje się w księdze środków trwałych Domu Pomocy
Społecznej w Parchaniu, nr inwentarzowy 742/1. Wartość początkowa samochodu wynosiła 14.872,00 zł i jest ona całkowicie umorzona na dzień 31.12.1999 r. Zgodnie z opinią rzeczoznawcy wartość rynkowa brutto samochodu na dzień 19.08.2002 r. wynosi 800 zł.
Uwzględniając przywołaną opinię techniczną likwidacja ww. samochodu spowodowana jest złym stanem technicznym (przebieg ok. 234 tys. km). Koszt naprawy blacharsko - lakierniczej, układu napędowego oraz zawieszenia przewyższyłby wartość rynkową samochodu.
W związku z powyższym zasadne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

Starosta
Leonard Maciejewski