BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542002

Data: 9 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 60/2003
Dotyczy: w sprawie przejęcia do majątku Powiatu Inowrocławskiego własności nieruchomości Skarbu Państwa
Uchwała nr 60/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 9 kwietnia 2003r.


w sprawie przejęcia do majątku Powiatu Inowrocławskiego własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1806) w związku z art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie Powiatowi Inowrocławskiemu własności nieruchomości Skarbu Państwa, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu jest prowadzona księga wieczysta KW nr 13279. Przedmiotowa nieruchomość jest położona w Gniewkowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 5, oznaczona jako działka nr 465/4, o powierzchni 2,0007 ha oraz znajduje się we władaniu Szkoły Zawodowej w Gniewkowie

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3


Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


Szkoła Zawodowa w Gniewkowie od dnia l września 1976 roku do dnia dzisiejszego włada zabudowaną nieruchomością Skarbu Państwa, położoną w Gniewkowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 5, oznaczoną jako działka nr 465/4 o powierzchni 2,0007 ha.
Ponieważ brak decyzji przekazującej Szkole Zawodowej w Gniewkowie w użytkowanie przedmiotową nieruchomość, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną), przekazanie tej nieruchomości na rzecz Powiatu następuje w drodze decyzji Wojewody, na wniosek Zarządu Powiatu.
W związku z powyższy zachodzi konieczność podjęcia tej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski