BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 568232

Data: 16 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 62/2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej
Uchwała nr 62/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 37 ust. 1, art. 38 ust. l,art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 ) w związku z Uchwałą Nr XXIX/230/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej-Miechowickiej.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić formę przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej, stanowiących teren usług, będących własnością Powiatu Inowrocławskiego, oznaczonych ewidencyjnie na mapie 78 jako:
- działka nr 13/72 o pow. 0,2648 ha ( zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 624 m2 ) oraz
- działka nr 13/73 o pow. 0,2347 ha,
dla których Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 20546.

§2


W przypadku negatywnego. wyniku pierwszego i drugiego przetargu, wyrazić
zgodę na zbycie nieruchomości w drodze rokowań, za cenę ustaloną w tych rokowaniach. .

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski


Uzasadnienie


Uchwałą Nr XXIX/230/2001 z dnia 25 czerwca 2001 r. Rada Powiatu w Inowrocławiu wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej, a w szczególności działki nr 13/31 o pow. 0,5120 ha.
W wyniku dokonanego podziału przedmiotowa nieruchomość została podzielona na działkę nr 13/67 o pow. 0,0125, która przekazana została w drodze darowizny na rzecz Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz na działkę nr 13/68 o pow. 0,4995 ha, która w dalszej kolejności uległa podziałowi na działki wymienione w niniejszej uchwale oznaczone numerami ewidencyjnymi 13/72 i 13/73.
W związku z powyższym niezbędnym jest ustalenie formy przetargu na
zbycie przedmiotowych nieruchomości.
Działki opisane w § 1 uchwały według miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocławia stanowią teren usług.
Zbycie przedmiotowych działek w formie przetargu ustnego nieograniczonego spowoduje pozyskanie zwiększonych wpływów do budżetu powiatu.
Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
o zastosowaniu formy przetargu decyduje jego organizator.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski