BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542938

Data: 16 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 63/2003
Dotyczy: w sprawie ustalenia cen wywoławczych, wadiów oraz postąpień w pierwszym przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej
Uchwała nr 63/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia cen wywoławczych, wadiów oraz postąpień w pierwszym przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 ) a także § 3, § 4 pkt 3 oraz § 13 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy (Dz.U. nr 9, poz. 30 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 80)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1


Ustalić ceny wywoławcze, wadia oraz postąpienia w pierwszym przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej, w wysokości przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXIXI230/2001 z dnia 25 czerwca 2001 r. Rada Powiatu w Inowrocławiu wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej - Miechowickiej .
Zarząd Powiatu w Inowrocławiu w uchwale nr G2./ 2003 z dnia 16 kwietnia 2003 r. ustalił, że nieruchomości objęte uchwałą mają być zbyte w formie przetargu ustnego, nieograniczonego.
Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 1 ustalono cen wywoławcze nie niższe niż wartości nieruchomości określone przez rzeczoznawcę majątkowego.
W oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy ustalono wysokości wadiów, które nie mogą być niższe niż 5 % i wyższe niż 20 % ceny wywoławczej oraz wysokości postąpień, które wynosić powinny nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątych złotych.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski