BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541780

Data: 30 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 64/2003
Dotyczy: w sprawie likwidacji pieca centralnego ogrzewania znajdującego się na karcie środka trwałego nr 011/3-30/1 Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem
Uchwała N r 64/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 kwietnia 2003 r.


w sprawie likwidacji pieca centralnego ogrzewania znajdującego się na karcie środka trwałego nr 011/3-30/1 Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1


Wyrazić zgodę na likwidację poprzez złomowanie pieca centralnego ogrzewania znajdującego się na karcie środka trwałego nr 011/3-30/1 Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie n/Gopłem o wyrażenie zgody na likwidację pieca centralnego ogrzewania, zarejestrowanego na karcie środka trwałego nr 011/3-30/1.
Piec ten został przekazany do Domu Pomocy Społecznej Ostrowie nad Gopłem w dniu 19 października 1995 r. po kilkuletniej eksploatacji w Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
Wartość początkowa pieca wraz z przeszacowaniem wynosi 1.800 zł, natomiast wartość netto na dzień 31.12.2002 r. wynosi 664 zł. Do wniosku załączono opinię techniczną z dnia 27.02.2003 r. sporządzoną przez Zakład Ogólnobudowlany Z. Szczupak & Cz. Kontowicz w Kruszwicy oraz notatkę służbową z oględzin kotła stalowego dokonanych przez Komisję w dniu 5 marca br. Mając na uwadze ww. opinię techniczną, zły stan techniczny pieca
spowodowany jest zaawansowaną korozją. Ponadto w świetle rezultatów oględzin piec nie nadaje się do naprawy, a jego stan techniczny po awarii kwalifikuje go do fizycznej likwidacji. Zatem zasadne jest przekazanie projektu przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski