BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541750

Data: 30 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 65/2003
Dotyczy: w sprawie likwidacji zamrażarki typu Z - 40 znajdującej się na karcie środka trwałego nr 000019 Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
Uchwała Nr 65/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 kwietnia 2003 r.


w sprawie likwidacji zamrażarki typu Z - 40 znajdującej się na karcie środka trwałego nr 000019 Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 l r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na likwidację poprzez złomowanie zamrażarki typu Z - 40, rok produkcji 1982 znajdującej się na karcie środka trwałego nr 000019 Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Henryka Kowalczewska


Uzasadnienie


Pismem znak: DPS. 9147/184/03 z dnia 3.04.2003 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Warzynie wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na likwidację zamrażarki typu Z - 40 o numerze fabrycznym 22354. Zamrażarka została wyprodukowana w 1982 roku. Znajduje się na karcie środka trwałego nr 00019 Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. Wartość początkowa brutto zamrażarki wynosi 1.384,15 zł i jest całkowicie umorzona na dzień 31.12.2002 r. Do wniosku załączono opinię techniczną z dnia 1.04.2003 r. sporządzoną przez Zakład Naprawy Urządzeń Chłodniczych "CHŁOD-SERWIS" w Inowrocławiu. W świetle wyżej cytowanej opinii, zły stan techniczny wynikający ze znacznego zużycia powstałego wskutek długotrwałej eksploatacji kwalifikuje zamrażarkę do fizycznej likwidacji.
W związku z powyższym zasadne jest przekazanie projektu przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

Starosta
Leonard Maciejewski