BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566783

Data: 3 listopada 2004 r.
Nr uchwały: 324/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych Stacji Dializ Szpitala Powiatowego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem na prowadzenie stacji dializ oraz pracowni hemodynamiki i koronarografii przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
Uchwała nr 324/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 listopada 2004 r.


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych Stacji Dializ Szpitala Powiatowego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem na prowadzenie stacji dializ oraz pracowni hemodynamiki i koronarografii przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego


Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na oddanie w najem przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych Stacji Dializ o łącznej powierzchni 477 m2 i wartości księgowej 300.078,60 PLN (słownie: trzysta tysięcy siedemdziesiąt osiem 60/100 PLN), znajdującej się w budynku Szpitala Powiatowego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 97, wraz z ich wyposażeniem w skład, którego wchodzi m. in. majątek trwały o wartości księgowej 55.773,99 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy 99/100 PLN), z przeznaczeniem na prowadzenie stacji dializ oraz pracowni hemodynamiki i koronarografii przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, na okres do 10 lat.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
Radca Prawny
Jadwiga KakietUzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na oddanie w najem przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych Stacji Dializ Szpitala Powiatowego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu.
Z uwagi na to, że wartość środków trwałych będących przedmiotem najmu nie przekracza jednorazowo 100.000 EURO, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie należy do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu, zgodnie z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), który mówi, że do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady.
Decyzja o oddaniu w najem pomieszczeń Stacji Dializ niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej jest spowodowana narastającą stratą z działalności Stacji oraz brakiem poprawy finansowania świadczeń zdrowotnych w zakresie dializoterapii przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jednocześnie zaznaczyć należy, iż pomieszczenia nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 366 z późn. zm.). Dlatego też zachodzi konieczność podjęcia do końca 2005 r. działań dostosowawczych Stacji Dializ do wymagań określonych w/w przepisach. Planowany koszt tych działań szacuje się na kwotę ok. 21.300,00 zł. Nakładów finansowych wymaga również sprzęt i aparatura medyczna, ponieważ jedenaście z pośród czternastu obecnie funkcjonujących sztucznych nerek zostało uruchomionych w okresie od 1993 r. do 1999 r., co w obecnej trudnej sytuacji PS ZOZ w Inowrocławiu jest dla niego zbyt dużym obciążeniem.
Z uzasadnienia zawartego we wniosku Dyrektora wynika, iż wynajem pomieszczeń nastąpiłby zgodnie z obowiązującym prawem, na cele zgodne z ich przeznaczeniem. Rada Społeczna Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uchwałą Nr XXI/III/2004 z dnia 25 października 2004 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora w tym zakresie.
W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.STAROSTA
Leonard Maciejewski