BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542844

Data: 3 listopada 2004 r.
Nr uchwały: 325/2004
Dotyczy: zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Kruszwica
Uchwała nr 325/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 listopada 2004 r.


w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Kruszwica.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 14 ust. 7 pkt 4 i ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1208) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz.1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Zaopiniować pozytywnie projekt Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Kruszwica.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
Radca Prawny
Iwona Dorna
Uzasadnienie


Pismem z dnia 30 sierpnia 2004 r., znak: ŚR/Ś/7610/10/2004 Burmistrz Kruszwicy wystąpił z wnioskiem o zaopiniowanie projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Kruszwica.
Zgodnie z art. 14 ust. 7 pkt 4 i ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno zm.), organy wykonawcze powiatu opiniują projekt gminnego programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

STAROSTA
Leonard Maciejewski