BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541762

Data: 3 listopada 2004 r.
Nr uchwały: 326/2004
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok
Uchwała nr 326/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 listopada 2004 r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 128 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) w związku z § 7 ust.2 uchwały nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§2

Zmiany w planach wydatków określonych § 1 niniejszej uchwały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parad

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
Radca Prawny
Jadwiga KakietUzasadnienie do uchwały nr 326 /2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 listopada 2004 r.


1. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:

a) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 4.010,- zł, poz. "Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy" o kwotę 14.023,- zł oraz "Składki na ubezpieczenia społeczne" o kwotę 565,- zł a zwiększenie poz. "Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej" o kwotę 4.010,- zł, "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 14.000,-zł, "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" o kwotę 565,- zł oraz poz. "Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 23,- zł. Powyższa zmiana zabezpiecza aktualne potrzeby jednostki,

b ) Domu Dziecka w Jaksicach poprzez zmniejszenie poz. "Świadczenia społeczne" o kwotę 3.000,- zł, "Zakup energii" o 9.200,- zł, "Zakup usług remontowych" o 6.000,- zł i "Zakup usług pozostałych" o 7.000,- zł a zwiększenie o kwotę 25.200,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Zmiana zabezpiecza środki na zakup oleju opałowego i wyposażenia pomieszczeń placówki,

c) Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie poprzez zmniejszenie poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" o kwotę 473,- zł, "Zakup środków żywności" o kwotę 5.672,- zł oraz "Różne opłaty i składki" o 3.000,- zł a zwiększenie poz. "Zakup usług remontowych" o kwotę 7.500,- zł i "Podatek od nieruchomości" o 1.645,- zł. Zmiany spowodowane zostały koniecznością urealnienia planu wydatków do faktycznych potrzeb,

d) Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 4.236,- zł, "Zakup usług pozostałych" o kwotę 5.000,- zł, "Podróże służbowe krajowe" o 1.000,- zł, "Podatek od nieruchomości" o 1.000,- zł oraz "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" " 1.000,- zł a zwiększenie o kwotę 12.236,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" z przeznaczeniem na zakup paliwa i środków czystości.

e) Domu Pomocy Społecznej w Warzynie poprzez zmniejszenie poz. "Zakup środków żywności" o kwotę 5.000,- zł i "Zakup energii" o 7.000,- zł a zwiększenie o kwotę 12.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Przeniesione środki przeznaczone zostaną na zakup środków czystości i wyposażenia pomieszczeń placówki.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 128 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) zgodnie z którym Rada Powiatu upoważniła Zarząd do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami (§7 ust.2 uchwały nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r.). W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal-326.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 41KB
  Data dodania: wtorek, 11 stycznia 2005, godz. 10:41
  Typ MIME: application/pdf