BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542052

Data: 10 listopada 2004 r.
Nr uchwały: 328/2004
Dotyczy: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała nr 328/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 listopada 2004 r.


w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego.


Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896 i Nr 173, poz. 1808 oraz Nr 210, poz. 2135) w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Ustalić rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


W celu dostosowania do potrzeb ludności i zapewnienia dostępności w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, funkcjonują apteki ogólnodostępne pracujące całą dobę, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parad

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


Na postawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie ustala zarząd powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.
Zgodnie z dyspozycją w/w artykułu projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Inowrocławskiego został przedstawiony wójtom, burmistrzom, prezydentowi i samorządowi aptekarskiemu w celu zasięgnięcia opinii. Organy samorządów gminnych pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt.
Zatem wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal-328.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 95KB
  Data dodania: wtorek, 11 stycznia 2005, godz. 10:47
  Typ MIME: application/pdf