BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542926

Data: 10 listopada 2004 r.
Nr uchwały: 329/2004
Dotyczy: najmu lokalu użytkowego Pani Irenie Jaworowskiej
Uchwała nr 329/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 listopada 2004 r.


w sprawie najmu lokalu użytkowego Pani Irenie Jaworowskiej.


Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. , Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102 poz. 1055).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Wynająć Pani Irenie Jaworowskiej lokal użytkowy w budynku przy ul. Roosevelta 33/35 w Inowrocławiu na okres od 1 listopada 2004 r. do 31 maja 2005 r.

§2


Określić wysokość stawki czynszu na 8,00 zł brutto za 1 m2 powierzchni miesięcznie.

§3


Zasady najmu określić w umowie.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 listopada 2004 r.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parad

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
Radca Prawny
Jadwiga KakietUzasadnienie


Zgodnie z art. 32 Ustawy o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z póź. zmian. ) do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.

W budynku w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33/35 od l listopada 200l r. do 31 października 2004 r. wynajmowany był lokal użytkowy o powierzchni 12,00 m2 na działalność Zespołu Usług Projektowych. Były najemca wystąpił z wnioskiem o zawarcie nowej umowy najmu na okres od l listopada 2004 r: do 31 maja 2005 r. w związku z napływem zleceń dotyczących budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego z terenu Inowrocławia. Proponowana stawka czynszu w kwocie 8,00 zł/ m2 brutto miesięcznie jest wyższa o ok. 50% od poniesionych kosztów na bieżące utrzymanie budynku w okresie od l września 2003 r. do 31 sierpnia 2004 r. Ponadto w tym rejonie miasta występują stawki czynszu o zbliżonej wysokości tj. od 6 zł/m2 do 10 zł/m2 za wynajem lokali użytkowych w budynkach publicznych.
Pomieszczenie ze względu na usytuowanie (poddasze) i małą powierzchnię nie będzie wykorzystane przez Starostwo Powiatowe.
Wywołanie uchwały jest zasadne, wyrażenie zgody na najem będzie racjonalnym zagospodarowaniem tej powierzchni.

STAROSTA
Leonard Maciejewski