BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541828

Data: 10 listopada 2004 r.
Nr uchwały: 330/2004
Dotyczy: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004
Uchwała nr 330/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 listopada 2004 r.


w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004


Na podstawie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) w związku z art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok, przyjętego uchwałą nr 207/2004 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 3 marca 2004 r. W sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004, zmienionego uchwałami Zarządu Powiatu nr 214/2004 z dnia 31 marca 2004 r., nr 231/2004 z dnia 11 maja 2004 r., nr 234/2004 z dnia 27 maja 2004 r., nr 253/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r., nr 298/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 r. i nr 310/2004 z dnia 29 września 2004 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

§2


Udzielić podległym i nadzorowanym jednostkom informacji o zmianie harmonogramu określonego w § 1 uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parad

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
Radca Prawny
Henryka KowalczewskaUzasadnienie do uchwały 330/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 listopada 2004 r.


Zasadność podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ), zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
W związku ze zmianą budżetu powiatu na skutek decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, zawartego porozumienia z Gminą i Miastem Janikowo, zawartego porozumienia z Powiatem Toruńskim, wprowadzenia ponadplanowych dochodów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych oraz przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami dokonano zmiany opracowanego uprzednio harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal-330.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 85KB
  Data dodania: wtorek, 11 stycznia 2005, godz. 10:49
  Typ MIME: application/pdf