BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542911

Data: 10 listopada 2004 r.
Nr uchwały: 331/2004
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok
Uchwała nr 331/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 listopada 2004 r.


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.


Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Przedstawić Radzie Powiatu w Inowrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2005 rok wraz z załącznikami, zawierający następujące parametry:

1. Dochody w kwocie 85.355.310,- zł
2. Wydatki w kwocie 86.918.910,- zł

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie do Uchwały nr 331/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 10 listopada 2004 r.


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wypełniając obowiązek zapisany w art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) przygotował projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005 wraz z częścią opisową.
Opracowując wstępne założenia do projektu budżetu na 2005 rok uwidoczniły się rozbieżności między oczekiwaniami jednostek, a prognozowanymi możliwościami ich finansowania i tak:
1. Dochody 85.727.211,- zł
2. Wydatki 105.682.549,- zł
3. Deficyt - 19.955.338,- zł
Zarząd Powiatu w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( pismo Ministra Finansów z 13.10.2004 r. znak: ST4-4820/783!2004) oraz dotacji ( pismo z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 21.10.2004 r. Nr WFB.I.-3010/96-6/2004) mając na względzie prawidłową realizację zadań wykonywanych przez Powiat (przy jednoczesnym założeniu efektywnej i bardzo oszczędnej gospodarki finansowej) po szczegółowej analizie zgłoszonych potrzeb dokonał ich korekt. W przedłożonym projekcie budżetu na 2005 r. zapewnił wszystkim podległym jednostkom minimum potrzeb finansowych do ich prawidłowego funkcjonowania, zabezpieczył środki na 3% podwyżki wynagrodzeń dla pracowników podległych jednostek oraz udział własny niezbędny do pozyskiwania środków z programów unijnych.
W wyniku powyższego projekt budżetu na rok 2005 ukształtował się następująco:
1. Dochody 85.355.310,- zł
2. Wydatki 86.918.910,- zł ( w tym: rezerwa ogólna - 0,58% planowanych wydatków)
3. Deficyt 1.563.600,- zł
Na pokrycie deficytu roku 2005 Zarząd Powiatu w Inowrocławiu proponuje zaciągnięcie kredytu.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art.55 ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 121 ust.l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), zgodnie z którymi opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu powiatu należy do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

SKARBNIK POWIATU
Anna Berendt