BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541728

Data: 30 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 66/2003
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na likwidację samochodu marki Tarpan i przekazania samochodu marki FS LUBLIN typ Żuk do Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu znajdujących się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie
Uchwała nr 66/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 kwietnia 2003 r.


w sprawie wyrażenia zgody na likwidację samochodu marki Tarpan i przekazania samochodu marki FS LUBLIN typ Żuk do Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu znajdujących się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie

Na podstawie art. 32 ust. 2pkt. 2 i 3, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) w związku z §2 uchwały nr XXXIV/267/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do przejmowania mienia ruchomego od jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego i przekazywania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Wyrazić zgodę na likwidację samochodu marki Tarpan typ STANDARD S-237 nr rej. BDI 0437 znajdującego się w ewidencji środków trwałych Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu Z/S w Latkowie gr. 7 poz. 16.
2. Wyrazić zgodę na przekazanie do Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu samochodu marki FS LUBLIN typ Żuk A 07D nr rej CIN 51FF znajdującego się w ewidencji środków trwałych Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu Z/S w Latkowie gr. 7 poz. 17.

§2


Upoważnić p. Janusza Matyska - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu Z/S w Latkowie do określenia sposobu likwidacji samochodu, o którym mowa w § 1 pkt. 1, oraz do przekazania samochodu, o którym mowa w § 1 pkt. 2 do Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie

Samochód Tarpan został wyprodukowany w 1987 r. i do 1997 r. był eksploatowany w Państwowym Domu Dziecka w Orłowie, a następnie uchwałą Zarządu Powiatu nr 360/2002 z dnia 5 sierpnia 2002 r. został przekazany do ZDP. Z uwagi na zły stan techniczny pojazdu oraz na nieopłacalną naprawę pojazd jest wyłączony z eksploatacji od 1997 r. W chwili obecnej jego wartość księgowa wynosi 0,00 zł. Samochód Żuk został wyprodukowany w 1994 r. był eksploatowany w Państwowym Domu Dziecka w Orłowie do sierpnia 2002 r., a następnie uchwałą Zarządu Powiatu nr 360/2002 z dnia 5 sierpnia 2002 r. został przekazany do ZDP.
Ze względu na wystarczające nasycenie sprzętowe Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu eksploatacja powyższego samochodu jest zbędna. Wartość rynkowa pojazdu na chwilę obecną wynosi 5.276,00 zł.


Starosta
Leonard Maciejewski