BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542003

Data: 30 kwietnia 2003 r
Nr uchwały: 67/2003
Dotyczy: w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
Uchwała nr 67/2003
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 kwietnia 2003 r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806), art. 116 ust. 5 i art. 128 ust. 1 pkt.! i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. przyjętym Uchwałą Nr VI/38/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 19 lutego 2003 r. w ten sposób, iż:
1. w § l pkt.! "Dochody" kwotę ,,76.975.062,- zł" zastąpić kwotą ,,77.023.836,- zł
2.w § 2 pkt 1 "Wydatki" kwotę ,,76.975.062,- zł" zastąpić kwotą " ,,77.023.836,- zł"

§2


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej na kwotę 55.647,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna".

§3


Dokonać zmian w planach wydatków budżetowych jednostek poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami, zgodnie z wnioskami kierowników zainteresowanych jednostek.

§4

Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w § 1,2 i 3 niniejszej uchwały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Jadwiga Kakiet


Uzasadnienie


1. Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 1 kwietnia br.
Nr WFB.I.-3011/1912003 i z 7 kwietnia br. nr WFB.I.-3011/20/2003 dokonano zwiększenia planowanych dochodów o łączną kwotę 47.974, zł,
z czego:
. w § 211 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat", rozdział 85333 "Powiatowe urzędy pracy", dział 853 "Opieka społeczna" o kwotę 28.200,- zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu,
. w § 213 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu" o łączną kwotę 19.774,- zł
w tym:
dział 853 "Opieka społeczna", rozdział 85301 "Placówki opiekuńczo wychowawcze" o 10.374,- zł z przeznaczeniem na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, dział 853 "Opieka społeczna", rozdział 85333 "Powiatowe urzędy pracy"
o 9.400,- zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
O ww. kwoty zwiększono planowane wydatki ( działy i rozdziały jw.).
2. W wyniku podpisanego porozumienia z Miastem Inowrocław w sprawie przekazania przez Miasto za pośrednictwem budżetu Powiatu dotacji w wysokości 800,- zł na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. 1. Kasprowicza w Inowrocławiu na dofinansowanie organizacji konkursu pod hasłem: "Jak można, dbając o siebie i otoczenie, przyczyniać się do ochrony środowiska" dokonano zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów
w § 231 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące", dziale 801 "Oświata i wychowanie".
Po stronie planowanych wydatków o ww. kwotę zwiększono budżet I LO w Inowrocławiu.
3. Celem zabezpieczenia niezbędnych środków na realizację zadań powierzonych gminom w zakresie budownictwa ( łącznie 3,825 etatów) dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 55.647,- zł. O ww. kwotę zwiększono budżet Starostwa Powiatowego w § 2310 "Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe", dziale 750 "Administracja publiczna".
4. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami ( na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych) dokonano w:
a) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmniejszenie o kwotę 30.000,- zł poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Powyższe spowodowane zostało koniecznością zakupu paliwa do samochodów gaśniczych oraz umundurowania bojowego,
b) Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu w rozdziale 75045 "Komisje poborowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 500,- zł poz. " Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych". Zmiana ta spowodowana została koniecznością dokonania zapłaty członkom Komisji udział w dodatkowo zwołanym posiedzeniu Komisji Poborowej,
c) Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 27.115,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie poz. "Odpisy na ZFŚS" o 23.931,- zł, "Podatek od nieruchomości" o 2.790,- zł i "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" o 394,- zł. Powyższe zmiany spowodowane zostały koniecznością naliczenia odpisu ZFŚS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości i podatek za zarząd gruntami,
d) Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 15.000,- zł poz. "Dodatkowe wynagrodzenie roczne" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług remontowych". Zmiany spowodowane zostały koniecznością przeprowadzenia remontu sali warsztatowej i przeznaczenia jej na pracownię techniczną,
e) Powiatowym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu:
- rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" poprzez zmniejszenie o kwotę 200,- zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" . Powyższe spowodowane zostało koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej w III Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu,
- rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 15.200,-zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń". Powyższa zmiana spowodowana została koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej w Zespole Szkół Samochodowych w Inowrocławiu,
- rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" poprzez zmniejszenie o kwotę 8.934,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 5.234,- zł i "Podróże służbowe krajowe" o 3.700,- zł. Powyższe zmiany zabezpieczają środki na:
. zwrot kosztów przejazdu nauczycielom kierowanym na szkolenia w I LO Inowrocław - kwota 3.500,- zł i Zespole Szkół Specjalnych - kwota 200,- zł,
. zakup pomocy szkoleniowych w I LO w Inowrocławiu - kwota 1000,- zł i w Zespole Szkół Specjalnych - kwota 300,- zł,
. zakup programu szkoleniowego w III LO w Inowrocławiu - kwota 3.934,- zł,
- rozdział 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej" poprzez zmniejszenie o kwotę 3.468,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia".
Zmiany te spowodowane zostały koniecznością zabezpieczenia środków na zakup soków, owoców oraz nagród na organizowany wypoczynek letni młodzieży przez:
. I LO w Inowrocławiu - kwota 693,- zł, . II LO w Inowrocławiu - kwota 945,- zł,
. III LO w Inowrocławiu - kwota 420,- zł, . LO w Kruszwicy - kwota 600,- zł,
. Zespół Szkół Samochodowych - kwota 225,- zł,
. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - kwota 585,- zł.


Starosta
Leonard Maciejewski