BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542004

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 349/2004
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na zlecenie organizacji pozarządowej w 2005 roku realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz schroniska dla kobiet i matek z dziećmi.
Uchwała nr 349/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na zlecenie organizacji pozarządowej w 2005 roku realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz schroniska dla kobiet i matek z dziećmi.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i art. 19 pkt 11 i 12, art. 25 ust. 1 i 4 i art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 oraz Nr 99, poz. 1001) i §1 załącznika do uchwały nr XXVI/202/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 września 2004 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniach chronionych oraz uchwały nr XXVIII/2l6/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego w 2005 roku z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Ogłosić konkurs na zlecenie organizacji pozarządowej w 2005 roku realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz schroniska dla kobiet i matek z dziećmi.
2. Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, o którym mowa w ust. 1 nastąpi poprzez dofinansowanie realizacji zleconego zadania w kwocie 60. 00 O zł.
3. Przyjąć treść ogłoszenia o konkursie, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Przyjąć szczegółowe warunki konkursu na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz schroniska dla kobiet i matek z dziećmi w roku 2005, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady powiatu.
Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła w dniu 24 listopada 2004 r. uchwałę nr XXVIII/216/2004 w sprawie: uchwalenia programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego w 2005 roku z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, który wytycza kierunki współpracy powiatu z ww. organizacjami w wykonywaniu zadań publicznych.
Ponadto zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) organy administracji samorządowej (..) mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania(..) "podmiotom uprawnionym" zgodnie z cyt. przepisem.
Natomiast art. 19 pkt 12 ww. ustawy stanowi, że do zadań własnych powiatu należy m. in. prowadzenie interwencji kryzysowej.
Jednocześnie w myśl art. 25 ust. 4 przedmiotowej ustawy zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert.
W myśl §1 załącznika nr 1 do uchwały nr XXVI/202/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniach chronionych prowadzenie ośrodka może być powierzone zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacjom pozarządowym oraz organizacjom zrównanym z organizacjami pozarządowymi.
Zatem zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.349.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 61KB
  Data dodania: wtorek, 11 stycznia 2005, godz. 14:17
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.349.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 305KB
  Data dodania: wtorek, 11 stycznia 2005, godz. 14:18
  Typ MIME: application/pdf