BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541709

Data: 1 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 332/2004
Dotyczy: zmiany sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.
Uchwała nr 332/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 grudnia 2004 r.


w sprawie zmiany sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), w zw. z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2J24 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263 ), oraz Planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 będącym załącznikiem do uchwały nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r.
w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok, z późn. zm.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmiany sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r., określonego w uchwale nr 227/2004 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok, z późno zm., w ten sposób, iż wydatki określone w § 6260 zwiększyć o kwotę 572 000 zł, natomiast wydatki określone w § 6270 zwiększyć o kwotę 45 000 zł.

§2


W związku z dokonaniem zmiany sposobu rozdysponowania wydatków, o których mowa w §1, załącznik do uchwały nr 227/2004 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 5 maja 2004 r., w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na 2004 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Uchwałą nr 227/2004 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 5 maja 2004 r. ustalony został sposób rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.
Uchwałą nr 296/2004 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 4 sierpnia 2004 r. dokonano zmiany sposobu rozdysponowania tych środków.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne z uwagi na fakt zwiększenia planu finansowego PFOŚ i GW na 2004 r. o kwotę 617000 zł, uchwałą nr XXVII/213/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi przepis art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), mówiący, że do kompetencji Zarządu Powiatu należy wykonywanie budżetu powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.332.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 94KB
  Data dodania: środa, 12 stycznia 2005, godz. 12:16
  Typ MIME: application/pdf