BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542945

Data: 1 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 333/2004
Dotyczy: udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy.
Uchwała nr 333/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 grudnia 2004 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy.

Na podstawie art.48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Udzielić Panu Romanowi Nadzieji - Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Inowrocławskiego w zakresie zadań statutowych realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy, w tym do zawierania umów najmu lub dzierżawy ruchomości, nieruchomości lub ich części, na okres nie przekraczający dwóch lat.
Czynności przekraczające zakres niniejszego pełnomocnictwa wymagają uprzedniego uzyskania stosownego pełnomocnictwa Zarządu Powiatu.

§2


Pełnomocnictwa udziela się na okres pełnienia funkcji dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Efektywne zarządzanie placówką oświatową wymaga częstego podejmowania decyzji, dotyczących gospodarowania mieniem powiatu, w tym podpisywania umów najmu i dzierżawy. Wypracowane w ten sposób środki umożliwiają dyrektorowi regulowanie na bieżąco różnych zobowiązań oraz finansowanie zajęć pozalekcyjnych.
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi przepis art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) stanowiący, iż zarząd może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności I powiatu.
W związku z powyższym zasadne staje się wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski