BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541746

Data: 8 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 339/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za wrzesień 2004 r. oraz za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2004 r.
Uchwała nr 339/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 grudnia 2004 r.


w sprawie przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za wrzesień 2004 r. oraz za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2004 r.

Na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 iNr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr III, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152 i Nr 171, poz. 1663 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) i § 1 pkt 3 i § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z uchwałą Nr XXII/164/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do sprawowania nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację finansową Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za wrzesień 2004 r. oraz za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 wrzesień 2004 r.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu sprawuje nadzór nad PS ZOZ w Inowrocławiu w oparciu o §6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097).
W związku z trudną sytuacją finansową PS ZOZ Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora Zakładu do przekazywania comiesięcznych sprawozdań o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym.
Informacja finansowa PS ZOZ w Inowrocławiu za wrzesień 2004 r. oraz za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2004 r. została przyjęta 22 listopada 2004 r. przez Radę Społeczną PS ZOZ w Inowrocławiu Uchwałą Nr XXIV /III/2004.
W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski