BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566796

Data: 8 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 340/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wideogastroskopu z procesorem, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Uchwała nr 340/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 grudnia 2004 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wideogastroskopu z procesorem, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr -23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wideogastroskopu z procesorem, o wartości około 120.000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 00/100
PLN), z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), który mówi, że do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie uchwał rady.
Ponieważ łączna wartość środka trwałego będącego przedmiotem zakupu nie przekracza 100.000 EURO, stąd też podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie należy do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu zgodnie z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na dokonanie zakupu wideogastroskopu z procesorem, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Obecnie w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej funkcjonują dwa gastroskopy optyczne o znacznym stopniu zużycia oraz jeden wideogastroskop. W celu utrzymania II poziomu referencyjności Pracowni należy ją doposażyć w drugi wideogastroskop z procesorem.
Zakup w/w aparatury zostanie sfinansowany ze środków pieniężnych pochodzących z darowizn uczynionych na ten cel przez inne podmioty prawne (przedsiębiorców).
Ponadto Rada Społeczna Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uchwałą Nr XXIII/III/2004 z dnia 22 listopada 2004 r. pozytywnie zaopiniowała dokonanie zakupu wideogastroskopu z procesorem, Z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
W związku z powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski