BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542901

Data: 8 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 342/2004
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.
Uchwała nr 342/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 grudnia 2004 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W uchwale nr 331/2004 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok dokonać zmiany §2, który otrzymuje brzmienie:
,,§ 2. Przedstawić Radzie Powiatu w Inowrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2005 rok wraz z załącznikami, zawierający następujące parametry:
1. Dochody w kwocie 87.617.067,- zł
2. Wydatki w kwocie 90.317.067,- zł"

§2


Projekt uchwały budżetowej na 2005 r. wraz z załącznikami, uwzględniający dokonane autopoprawką zmiany, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wypełniając obowiązek zapisany w art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) przygotował projekt uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005 wraz z częścią opisową.
Opracowując wstępne założenia do projektu budżetu na 2005 rok uwidoczniły się rozbieżności między oczekiwaniami jednostek, a prognozowanymi możliwościami ich finansowania i tak:
l. Dochody 85.727.211,- zł
2. Wydatki 105.682.549,- zł
3. Deficyt - 19.955.338,- zł
Zarząd Powiatu w oparciu o wstępne wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( pismo Ministra Finansów z 13.10.2004 r. znak: ST4 4820/783/2004), dotacji (pismo z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 21.10.2004 r. Nr WFB.I.- 3010/96-6/2004) oraz wnioski wypracowane na komisjach problemowych Rady Powiatu mając na względzie prawidłową realizację zadań wykonywanych przez Powiat (przy jednoczesnym założeniu efektywnej i bardzo oszczędnej gospodarki finansowej) dokonał autopoprawki przyjętego uchwałą nr 331/2004 Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2004 r. projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005, w wyniku której budżet ukształtował się następująco:
1. Dochody 87.617.067,- zł
2. Wydatki 90.317.067- zł ( w tym: rezerwa ogólna - 0,56% planowanych wydatków)
3. Deficyt 2.700.000,- zł
Na pokrycie deficytu roku 2005 Zarząd Powiatu w Inowrocławiu proponuje zaciągnięcie kredytów : 2.000.000,- zł w wybranych bankach i 700.000,- zł ( kredt preferencyjny) w Banku Ochrony Środowiska.
W przedłożonym projekcie budżetu na 2005 r. zapewnił wszystkim podległym jednostkom minimum potrzeb finansowych do ich prawidłowego funkcjonowania, zabezpieczył środki na 3 % podwyżki wynagrodzeń dla pracowników podległych jednostek oraz udział własny niezbędny do pozyskiwania środków z programów unijnych.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art.55 ust. l i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), zgodnie z którymi opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu powiatu należy do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski