BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566347

Data: 8 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 343/2004
Dotyczy: zatwierdzenia listy stypendystów na rok akademicki 2004/2005 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II" Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów".
Uchwała nr 343/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 grudnia 2004 r.


w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów na rok akademicki 2004/2005 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II" Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów".

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) w związku z §7 pkt 7 "Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2004/2005, przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/199/2004 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II" Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów"

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zatwierdzić listę stypendystów na rok akademicki 2004/2005, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów", stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 32 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu.
Z § 7 pkt. 7 "Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2004/2005 przyjętych uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu nr: XXVI/199/2004 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 " Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów" wynika, iż do kompetencji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu należy w szczególności zatwierdzanie listy stypendystów na rok akademicki 2004/2005.
Komisja Stypendialna powołana przez Starostę Inowrocławskiego Zarządzeniem nr 49/2004 pracowała w dniach 8 i 29 listopada oraz 2 grudnia 2004 r.. Rozpatrzyła 1366 wniosków złożonych przez studentów. Przyznane środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoliły na przyznanie 54 stypendiów w kwocie 200 zł miesięczne na l osobę w tym 30 dla kobiet (55%) i 24 dla mężczyzn (45%).
Z pośród przyznanych stypendiów próg dochodowy dla kobiet nie przekroczył 108 zł na osobę w rodzinie miesięcznie, a dla mężczyzn 106 zł na osobę w rodzinie miesięcznie.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski