BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542037

Data: 22 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 346/2004
Dotyczy: najmu pomieszczenia lokalu użytkowego.
Uchwała nr 346/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 grudnia 2004 r.


w sprawie: najmu pomieszczenia lokalu użytkowego.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. , Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102 poz. 1055)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Wynająć Pani Ewie Trzcińskiej prowadzącej Firmę REVERS lokal użytkowy w budynku przy ul. Roosevelta 36/38 w Inowrocławiu na okres do 3 lat.
2. Określić wysokość stawki czynszu miesięcznie na kwotę 15,00 zł+22% VAT za 1m2 powierzchni.
3. Koszty pobranej energii elektrycznej pokrywać będzie najemca wg wskazań podlicznika, który zamontuje na własny koszt.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 32 Ustawy o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r. ( Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z póź. zm. ) do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu.
Pani Ewa Trzcińska jako właściciel Firmy REVERS wystąpiła 6 grudnia 2004r. z prośbą o wynajęcie pomieszczenia po centrali telefonicznej w budynku Starostwa Powiatowego ul Roosevelta 36/38 w Inowrocławiu z przeznaczeniem na świadczenie usług z zakresu produkcji pieczątek, sprzedaży druków akcydensowych, artykułów biurowych oraz poligrafii.
Pomieszczenie ze względu na usytuowanie i małą powierzchnię (4,5 m2) nie jest użytkowane przez Starostwo Powiatowe.
Proponowana stawka czynszu wynosi 15,00 zł /m2 + 22 % VAT. Jest to stawka znacznie wyższa, aniżeli ponoszone koszty eksploatacji.
Ponadto, w tym rejonie miasta stosowane stawki najmu kształtują się w wysokości od 6,00 zł /m2 - 25,00 zł netto/m2 + 22 % VAT.
Wywołanie uchwały jest zasadne. Wyrażenie zgody na najem będzie racjonalnym zagospodarowaniem powierzchni.


Starosta
Leonard Maciejewski