BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542887

Data: 22 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 347/2004
Dotyczy: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Bassa nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.
Uchwała nr 347/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Bassa nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1586 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 9g ust. 2, ust. 5, art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać Komisję Egzaminacyjną dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Bassa nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu w następującym składzie:
1. Józef Ratajczak - przewodniczący
2. Bogdan Budner - dyrektor
3. Bogna Łoś - przedstawiciel organu nadzorującego
4. Jolanta Mrówczyńska - ekspert
5. Marzena Kłos - ekspert
6. Jacek Kempski - przedstawiciel ZNP

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 9g ust. 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład tej Komisji powinni wchodzić: przedstawiciel organu prowadzącego, jako jej przewodniczący, przedstawiciel organu nadzorującego, dwoje ekspertów z listy: MEN, przedstawiciel organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela oraz dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.
W związku z powyższym zasadne staje się podjęcie przez Zarząd Powiatu powyższej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski