BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541798

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 350/2004
Dotyczy: powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy.
Uchwała nr 350/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powierzyć Panu Lechowi Sobeckiemu z dniem 1 stycznia 2005 r. stanowisko Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Efektywne zarządzanie placówką oświatową wymaga częstego podejmowania decyzji, dotyczących gospodarowania mieniem powiatu, w tym podpisywania umów najmu i dzierżawy. Wypracowane w ten sposób środki umożliwiają dyrektorowi regulowanie na bieżąco różnych zobowiązań oraz finansowanie zajęć pozalekcyjnych.
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi przepis art. art.32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) stanowiący, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
Zasady wynagradzania Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000 r. nr 61, poz. 708, z późn. zm.).
W związku z powyższym zasadne staje się wywołanie niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski