BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542871

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: 351/2004
Dotyczy: oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 34.
Uchwała nr 351/2004
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.


w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 34.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1683; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ), art.25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253; Nr 74, poz. 676; ~ Nr 113, poz. 984; Nr 126, poz. 1070; Nr 130, poz. 1112; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1682; Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721; Nr 96, poz. 874; Nr 124, poz. 1152; Nr 162, poz. 1568; Nr 203, poz. 1966; Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39; Nr 19, poz. 177; Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880; Nr 141, poz. 1492)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę na okres do trzech lat gruntu zajętego pod kiosk handlowy o pow. 12 m2, stanowiącego własność Powiatu Inowrocławskiego, położonego na działce nr 128 przy ul. Narutowicza 34 w Inowrocławiu, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 13756 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Teren objęty uchwałą to część działki m 128 będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego, zapisanej w księdze wieczystej KW m 13756, położonej w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 34. Na działce tej mieści się Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu.
Istnieje możliwość wydzierżawienia części terenu o powierzchni 12 m2 na okres trzech lat celem prowadzenia kiosku handlowego. Wydzierżawienie części działki nie będzie kolidować z funkcjonowaniem Bursy Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu. Zgodnie z art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami Zarząd Powiatu gospodaruje powiatowym zasobem nieruchomości i może wyrazić zgodę na wydzierżawienie terenu do lat trzech. W świetle powyższych faktów wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.351.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 132KB
  Data dodania: piątek, 14 stycznia 2005, godz. 13:27
  Typ MIME: application/pdf