BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 566333

Data: 26 stycznia 2005 r.
Nr uchwały: 360/05
Dotyczy: ustalenia na rok 2005 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
UCHWAŁA NR 360/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 26 stycznia 2005r.


w sprawie ustalenia na rok 2005 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.


Na podstawie §2 ust. 2 pkt 1 oraz §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. nr 46, poz. 430 ) oraz art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm. {1}), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić na rok 2005 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieraną przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 50% pobieranej opłaty, lecz nie więcej niż 700 zł za semestr.

§ 2. O dofinansowanie określone w §1 niniejszej uchwały ubiegać się mogą nauczyciele kształcący na studiach wyższych magisterskich, studiach licencjackich i podyplomowych oraz innych formach kształcenia nadających kwalifikacje nauczycielom organizowanych przez publiczne i niepubliczne szkoły wyższe oraz zakłady kształcenia nauczycieli.

§ 3. Przyznane dofinansowanie zostanie przekazane na konto uczelni wskazane przez wnioskodawcę lub bezpośrednio wnioskodawcy na podstawie przedłożonego dowodu wpłaty opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 360/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 26 stycznia 2005r.


w sprawie ustalenia na rok 2005 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Organ prowadzący zobowiązany jest w szczególności do ustalenia corocznie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Kwota dofinansowania utrzymana została na poziomie 2004 roku.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi §2 ust. 2 pkt 1 oraz §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. nr 46 poz. 430).
W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


STAROSTA
Leonard Maciejewski{1} Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. nr 102, poz. 1055.