BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541842

Data: 26 stycznia 2005 r.
Nr uchwały: 361/05
Dotyczy: ustalenia wysokości jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2005 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
UCHWAŁA NR 361/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 26 stycznia 2005r.


w sprawie ustalenia wysokości jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2005 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski


Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm. {1}) i § 3 Regulaminu przydziału środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 290/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 16 stycznia 2002r. w porozumieniu z Komisją Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich NSZZ "Solidarność" w Inowrocławiu i Zarządem Oddziału ZNP w Inowrocławiu, Zarządem Oddziału ZNP w Gniewkowie i Zarządem Oddziału ZNP w Kruszwicy uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić wysokość jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2005 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski w przypadku:
- leczenia podstawowego w wysokości - 200 zł
-leczenia specjalistycznego w wysokości - 300 zł
- leczenia szpitalnego w wysokości - 400 zł
- w innych uzasadnionych przypadkach wymagających udzielenia zasiłku zdrowotnego w wysokości - 500 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członek Zarządu
Bogdan Parada

Członek Zarządu
Marek Szubarga

Członek Zarządu
Andrzej Antoniewicz

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 361/05
ZARZĄDU POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 26 stycznia 2005r.


w sprawie ustalenia wysokości jednorazowego zasiłku zdrowotnego na rok 2005 dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Organ prowadzący szkołę przeznacza corocznie w budżetach odpowiednie środki z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, że zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa oraz, że do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie budżetu powiatu.


STAROSTA
Leonard Maciejewski


{1} Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. nr 102, poz. 1055.