BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541836

Data: 2 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 362/2005
Dotyczy: zmiany uchwały Zarządu Powiatu dotyczącej regulaminu przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo -wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
Uchwała nr 362/2005
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 lutego 2005 r.


w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu dotyczącej regulaminu przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo -wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806 z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055) oraz art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, nr 137, poz. 1304, nr 203, poz. 1966, nr 213, poz. 2081, z 2004 nr 96, poz. 959 i nr 179, poz. 1845) w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. nr 46, poz. 430)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W załączniku do uchwały nr 334/2002 Zarządu Powiatu z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 regulaminu otrzymuje brzmienie:
,,§ 2 Zgodę, o której mowa w § l pkt 4 wydaje dyrektor placówki po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.",
2. § 5 pkt 3 regulaminu otrzymuje brzmienie:
,,3) na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia doskonalącego kwalifikacje zawodowe, których program i wymiar godzin zgodny jest z aktualnie obowiązującymi przepisami.",
3. § 7 regulaminu otrzymuje brzmienie:
,,§ 7 Termin składania wniosków upływa w dniu:
1) 20 października danego roku, - dla nauczycieli ubiegających się
o dofinansowanie na semestr zimowy,
2) 20 lutego danego roku, dla nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie na semestr letni.", 4. § 8 regulaminu otrzymuje brzmienie:
,,§ 8 Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu".

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
W związku z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków uchwalony został Regulamin przyznawania dofinansowania.
Proponowane zmiany w Regulaminie pozwolą usprawnić prace komisji przyznającej dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli. Są one zgodne z sugestiami członków komisji zawartymi w protokole z ostatniego posiedzenia. Część zmian związana jest z likwidacją Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, co z kolei wiąże się z przekazaniem dotychczasowych obowiązków Wydziału do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
W związku z powyższym przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Zarządu Powiatu jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski