BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542045

Data: 2 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 364/2005
Dotyczy: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
Uchwała nr 364/2005
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 lutego 2005 r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 2 uchwały nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r. przyjętym uchwałą nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok ( z późn. zm.) poprzez przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami.

§2


Zmiany w planie wydatków, określone w §1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik do uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


Uzasadnienie


Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w Starostwie Powiatowym:
1. Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" poprzez zmniejszenie o kwotę 20.000,- zł poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług pozostałych" z przeznaczeniem na opłaty związane z wyceną nieruchomości, podziałami itp.,
2. Dział 750 "Administracja publiczna":
a) rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 4.000,- zł poz. "Podróże służbowe krajowe" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Podróże służbowe zagraniczne". Zmiany dokonuje się w związku z wyjazdem Starosty Inowrocławskiego do Brukseli.
b) rozdział 75045 "Komisje poborowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 14.700,- zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenie poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" o kwotę 1.260,- zł, "Wynagrodzenia bezosobowe" o kwotę 12.290,- zł oraz "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 1.150,- zł. Powyższe spowodowane zostało zmianą formy zatrudnienia pielęgniarek w Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz referentów pisarzy w Powiatowej Komisji Poborowej.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 128 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późno zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż w toku wykonywania budżetu Zarząd mając upoważnienie Rady Powiatu może dokonywać zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.364.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 78KB
  Data dodania: wtorek, 8 lutego 2005, godz. 11:16
  Typ MIME: application/pdf