BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541732

Data: 27 listopada 2002 r.
Nr uchwały: 1/2002
Dotyczy: w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu fakoemulsyfikatora wraz z autoklawem kasetowym z przeznaczeniem dla Oddziału Okulistycznego
Uchwała Nr 1/2002
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 listopada 2002 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu fakoemulsyfikatora wraz z autoklawem kasetowym z przeznaczeniem dla Oddziału Okulistycznego.


Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) w związku z pkt 7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego .

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Wyrazić zgodę na zakup przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu fakoemulsyfikatora wraz z autoklawem kasetowym o wartości ok.
150 000,00 PLN ( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/1 00 PLN), z przeznaczeniem dla Oddziału Okulistycznego.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Radca Prawny
Iwona Dorna


Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na zakup fakoemulsyfikatora wraz z autoklawem kasetowym przez Zakład z przeznaczeniem dla Oddziału Okulistycznego Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu. Wartość środka trwałego będącego przedmiotem zakupu nie przekracza 100.000 EURO, stąd też podjęcie uchwały w tej sprawie należy do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu zgodnie z pkt.7 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
Wniosek Dyrektora zawiera uzasadnięnie z którego wynika, iż fakoemulsyfikator jest aparaturą medyczną niezbędną do wykonywania fakoemulsyfikacji - najnowocześniejszej chirurgicznej metody leczenia zaćmy. Zastosowanie tej nowoczesnej metody skraca znacznie pobyt pacjenta w oddziale do 1-2 dni, co umożliwi wykonywanie zabiegów w trybie chirurgii jednego dnia oraz obniży czas oczekiwania pacjenta na zabieg. Fakoemulsyfikacja pozwala uzyskać bardzo dobre wyniki leczenia, umożliwia rozpoczęcie w krótkim czasie po zabiegu rehabilitacji narządu wzroku i powrót pacjenta do pracy oraz normalnego życia.
Niezbędne wyposażenie fakoemulsyfikatora stanowi autoklaw kasetowy, którego zastosowanie do sterylizacji delikatnych urządzeń mikrochirurgicznych pozwoli na ich sprawne funkcjonowanie przez wiele lat. Zastosowanie natomiast tradycyjnych urządzeń do sterylizacji spowoduje szybkie zużycie narzędzi mikrochirurgicznych (po ok. 60-70 zabiegach).
Rada Społeczna PSZOZ uchwałą Nr XXIII/III/2002 z dnia 4 listopada 2002 r. pozytywnie zaopiniowała dokonanie zakupu fakoemulsyfikatora wraz z autoklawem kasetowym.
W związku z powyższym uważam za zasadne podjęcie przez Zarząd Powiatu przedmiotowej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski