BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 541833

Data: 9 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 366/05
Dotyczy: ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej-Miechowickiej oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Uchwała nr 366/05
Zarządu Powiatu Inowrocławiu
z dnia 9 lutego 2005 r.


w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej-Miechowickiej oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [ l] ) oraz art. 37 ust. 1, art.38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ) oraz § 4 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) w związku z Uchwałą nr XXIX/230/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej-Miechowickiej

uchwala się, co następuje:

§1


Ustalić formę przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej-Miechowickiej, będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 13/58 o pow. 2,4760 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 20546 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

§2


Ustalić w przetargu ustnym nieograniczonym cenę wywoławczą nieruchomości oznaczonej w § 1 w wysokości 478.600,00 zł oraz wadium w kwocie 30.000,00 zł.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Działka oznaczona nr 13/58 przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę wielorodzinną z usługami nie znalazła nabywcy w kolejnych przetargach przeprowadzonych w latach 2001- 2002. Rzeczoznawca majątkowy określił wartość w/w działki na kwotę
478.600,00 zł.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami' ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ). Na podstawie w/w przepisów określono formę przetargu oraz cenę wywoławczą nieruchomości, która nie może być niższa niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego. W oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108) ustalono wysokość wadium, które nie może być niższe niż 5 % ceny wywoławczej i wyższe niż 20 % tej ceny. W związku z powyższym wywołanie uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.366.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 139KB
  Data dodania: środa, 16 marca 2005, godz. 10:31
  Typ MIME: application/pdf