BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu II kad.
Ilość odsłon: 542040

Data: 23 lutego 2005 r.
Nr uchwały: 370/05
Dotyczy: ogłoszenia konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, ubiegających się o powierzenie wykonywania zadań publicznych.
Uchwała nr 370/05
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 lutego 2005 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, ubiegających się o powierzenie wykonywania zadań publicznych.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1] ) oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873),

uchwala się, co następuje:

§1


Ogłosić konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ubiegających się o powierzenie wykonywania zadań publicznych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2


Na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu w 2005 roku, w poszczególnych zakresach, można przeznaczyć środki w wysokości:
. działania na rzecz osób niepełnosprawnych - 10.000,- zł ,
. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,- 10.000,- zł,
. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ,- 40.000,- zł,
. podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturalnej- 5.500,- zł.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Członkowie Zarządu
Andrzej Antoniewicz
Bogdan Parada
Marek Szubarga


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Wspieranie oraz powierzanie zadań organizacjom pożytku publicznego na realizacje zadań zleconych odbywa się po przeprowadzeniu konkursu ofert.
Udzielenie zleceń może tez nastąpić w trybie zakupu usług określonym w przepisach ustawy z 29 stycznia 2004 r.,-Prawo zamówień publicznych.
Tryb otwartego konkursu wymaga między innymi oceny składanych ofert. Zadanie to, zgodnie z zapisem przyjętego przez Radę Powiatu programem współpracy z organizacjami pozarządowymi wykonuje Komisja Konkursowa a wyniki jej prac zatwierdza Zarząd Powiatu.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 11 ust.2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873) Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.370.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 142KB
  Data dodania: środa, 16 marca 2005, godz. 10:38
  Typ MIME: application/pdf